diensten groenewegen & Van der burg

advisering

De continuïteit van het belasting- en woz-proces staat voorop. De dagelijkse gang van zaken wint het daardoor vaak van het bijhouden van alle vakontwikkelingen. Daarnaast zijn sommige problemen dusdanig ingewikkeld, dat u wel eens behoefte heeft aan een second opinion. GB kan u helpen deze problemen op te lossen. We geven zowel fiscaaljuridisch als organisatieadvies. Onze adviezen zijn gebaseerd op gefundeerde kennis en kunnen op korte termijn worden verstrekt.

Verordeningen
Verordeningen vormen de basis voor belastingheffing en kunnen worden getoetst door de belastingrechter. Om opbrengstderving door onverbindendverklaring te voorkomen, is het van groot belang dat de verordeningen zorgvuldig zijn geformuleerd. GB ondersteunt bij het opstellen en toetsen van belastingverordeningen en adviseert bij de invoering van nieuwe belastingen.

Bezwaar- en beroepsprocedures
De meeste bezwaar- en beroepsprocedures zijn eenduidig en feitelijk van aard, maar kosten veel werk. Bij complexe fiscaaljuridische woz- of belastingprocedures is vooral specialistische kennis vereist. U kunt ons inzetten bij grote aantallen bezwaar- en beroepsprocedures, een incidentele ingewikkelde procedure of uitsluitend voor een mondelinge behandeling bij de belastingrechter. Ook kunnen wij zorgen voor een risicoanalyse van lastige procedures. Samen met u bekijkt GB wat de meest efficiënte oplossing is.

Beleidsvraagstukken
Bij het ontwikkelen van beleid wordt de lokale overheid geconfronteerd met vragen als: Welke speelruimte is er? Hoe wordt wetgeving of jurisprudentie naar mijn organisatie vertaald? Hoe hebben andere gemeenten met een vergelijkbaar profiel hun belastingheffing vormgegeven? Hoe kan een gedeelte van de activiteiten worden uitbesteed en wat zijn hiervoor de voorwaarden? GB is bij uitstek in staat op bovengenoemde vragen een adequaat antwoord te geven.

Bemiddeling
Soms is er een probleem en willen partijen niet naar de (belasting)rechter. Toch wordt geen overeenstemming bereikt. GB heeft ervaring met bemiddeling tussen gemeenten en belastingplichtigen, woz-afnemers en taxatiebureaus.

Organisatie-advies
Uw afdeling heeft op papier voldoende medewerkers om de belastingtaken naar behoren uit te voeren. Toch lopen de achterstanden op en lijken werkzaamheden op ad-hocbasis te moeten worden verricht. GB helpt u bij het stroomlijnen van uw afdeling belastingen, gericht op efficiënte werkprocessen en het voorkomen van achterstanden.