over Groenewegen & Van der Burg

Groenewegen & Van der Burg (GB) beschikt over een rijke bron van specialistische kennis op het terrein van de belastingheffing van gemeenten, waterschappen en provincies. Groenewegen & Van der Burg is gestart op 1 oktober 1999 en werkt hoofdzakelijk voor de lokale overheid. Het dienstenpakket bestaat uit advisering & onderzoek, detachering & interimmanagement, opleidingen.

Lokale overheden vroegen mr. dr. Gino Groenewegen en mr. Marco van der Burg, destijds werkzaam als universitair docent/onderzoeker, steeds vaker om adviezen uit te brengen, onderzoek te verrichten en andere taken uit te voeren. Uiteindelijk besloten zij om GB op te richten. GB werkt steeds vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid van haar oprichters, die beschikken over een brede praktische en theoretische ervaring. Of het nu om advies of onderzoek gaat, interimmanagement of trainingen en opleidingen, steeds wordt u persoonlijk door hen benaderd. Door goed te luisteren en mee te denken, kan voor u de beste werkwijze worden gekozen.

Gino Groenewegen studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde de post-doctorale leergang Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft sinds 1991 vele jaren ervaring opgedaan als universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, WOZ repetitoren en de Bestuursacademie en heeft als één van de weinigen in Nederland wetenschappelijk onderzoek verricht en onderwijs gegeven op het gebied van de heffingen van lokale overheden in de ruimste zin des woords. Tevens heeft hij aldaar de collegecyclus 'Verdieping heffingen van lokale overheden' opgezet. Diverse wetenschappelijke- en vakpublikaties alsmede boekwerken verschenen van zijn hand. Sinds de oprichting in 1999 is hij partner bij Groenewegen & Van de Burg bureau lokale belastingen BV en promoveerde hij op 26 maart 2009 aan de capaciteitsgroep belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift 'Fiscale aspecten gemeentelijke milieutaken'. Hij is daarmee een van de weinige gepromoveerde specialisten op het terrein van de lokale heffingen in ons land.

Praktijkervaring
Gino Groenewegen heeft uiteenlopende opdrachten bij vele gemeenten in Nederland uiteenlopende opdrachten op het terrein van gemeentelijke belastingen en de Wet woz uitgevoerd, zoals advisering bij het opstellen en toetsen van belastingverordeningen, advisering bij invoeringstrajecten van diverse belastingen, advisering bij het voeren van belasting- en WOZprocedures, beleidsadvisering waaronder opstellen raadsvoorstellen. Verder heeft Gino vele WOZ- en belastingopleidingen alsmede actualiteitensessies opgezet en uitgevoerd (mede onder de naam WOZ Repetitoren Rotterdam en in het kader van Vastgoedcert alsmede FOLO).

Publikaties

Dissertatie

•‘Fiscale aspecten gemeentelijke milieutaken’, Erasmus Universiteit Rotterdam, maart 2009.


Boeken

•‘Compendium gemeentelijke belastingen en de Wet woz’, twaalfde druk, Kluwer, 2021 (medeauteur).
•‘Theorie- en oefenboek voor het woz-examen’, tweede druk, Kluwer, 2000 (medeauteur).
•‘Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet woz’, zesde druk, Sdu Uitgevers, 2017 (medeauteur).
•‘Fiscale aspecten gemeentelijke milieutaken’, diss. (handelseditie), Sdu Uitgevers, 2009.
•‘Gemeentelijke belastingheffing van ondernemers’, serie: Kluwer Belastingwijzers, tweede druk, Kluwer, 2009 (medeauteur).
•‘Lokale belastingen en milieuheffingen’, serie: Kluwer Belastingwijzers, eerste druk, Kluwer, 2011 (medeauteur).


Annotator

•Vaste medewerker Fiscaal Tijdschrift FED en Belastingblad (Kluwer), diverse annotaties op de vakgebieden: Wet waardering onroerende zaken, heffingen van lokale overheden en milieuheffingen.

•Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR, Sdu Uitgevers), diverse annotaties op de vakgebieden: Wet waardering onroerende zaken, heffingen van lokale overheden, milieuheffingen en formeel recht.Losbladige uitgave

•Fiscale encyclopedie De Vakstudie, Editie Lokale Belastingen en Milieuheffingen en WOZ (Kluwer), bewerker van diverse onderdelen.


Wetenschappelijke publicaties

•‘Milieu en belastingen: betaalt de vervuiler?’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 1992, blz. 1453 e.v.
•‘Wet belastingen op milieugrondslag’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 1994, blz. 741 e.v.
•‘Belastingen als instrument voor milieubeleid; bekostigen of reguleren?’, in; Vraagstelling; tijdschrift voor de gammawetenschappen, 1994.
•‘Herkapitalisatiefaciliteit’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 1994, blz. 360 e.v.
•‘Leges en milieuvergunningen’, in: Belastingblad, 1995, blz. 659 e.v.
•‘Regulerende energiebelasting; terugsluizen op langer termijn niet haalbaar’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 1995/6171.
•‘Is verschil in belastingheffing tussen ingezetenen en niet-ingezetenen onder de Wet IB '64 in strijd met non-discriminatiebepalingen van gemeenschapsrecht’, verhandeling ter afsluiting van de postdoctorale leergang Europese Fiscale Studies, 1995.
•‘Financiële verhoudingen en Fiscale aspecten (stads)provincie Twente’ (rapport in opdracht van Regioraad Twente), Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden (medeauteur).
•‘Precarioheffing en gedogen. Belemmeringenwetten en minnelijke regelingen nader bekeken’, in: Belastingblad, 1996, blz. 831 e.v. (medeauteur).
•‘Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken: haken en ogen!’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 1996, blz. 357 e.v. (medeauteur).
•‘Gedoogbeschikkingen; wel of geen legesheffing mogelijk?’, in: Belastingblad, 1996, blz. 471 e.v. (medeauteur).
•‘Lokale lastendruk’, in: Belastingblad (Katern Interlokaal), 1996, blz. 693 e.v.
•‘Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke prijs’, in: Belastingblad 1996, blz. 207 e.v.
•‘Rioolgebruiks- of rioolgenotsrechten; What's in a name?’, in: Belastingblad, 1996, blz. 8 e.v.
•‘Woz-wetgeving afgerond deel I’, in: Belastingblad, 1997, blz. 147 e.v. (medeauteur).
•‘Woz-wetgeving afgerond deel II’, in: Belastingblad, 1997, blz. 191 e.v. (medeauteur).
•‘Actualiteiten gemeentelijke belastingen 1997-1998’, Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden, brochure nr. 6, 1998 (medeauteur).
•‘Waarderingsficties en HR 25 november 1998, nr. 33.212’, in: Belastingblad (Katern Interlokaal), 1999, blz. 616 e.v. (medeauteur).
•‘Rapport Gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw, Heffing op goede grond(slag)’, Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden (lid projectteam), 2001.
•‘Bekostiging waterbeheer: waterketen- en/of watersysteemheffing in aantocht!’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004, blz. 269 e.v.
•‘Tien jaren Wet materiële belastingbepalingen’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005, blz. 167 e.v.
•‘Afschaffen OZB: gemeenten staan onder curatele!’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 2005, blz. 1180 e.v.
•‘Verbetervoorstellen Wet woz; een verbetering?’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 2005, blz. 1215 e.v.
•‘Nieuw systeem waterschapsbelastingen: Wet modernisering waterschapsbestel’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006, blz. 385 e.v.
•‘Waterspoor en rioolbestemmingsheffing(en)’, in: Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006, blz. 345 e.v.
•‘Ontwikkelingen in de baatbelasting’, in: Bouwrecht, 2006, blz. 125 e.v.
•‘Heffingsmaatstaven gemeentelijke rechten: wat zijn gelijke gevallen?’, in: Weekblad voor fiscaal recht, 2006, blz. 863 e.v.
•‘Ontwikkelingen watertaken en kostenverhaal rioolrechten’, in: Belastingblad, 2006, blz. 775 e.v.
•‘Wet op de Ruimtelijke Ordening en baatbelasting’, in: Belastingblad, 2006, blz. 1055 e.v.
•‘Ontwikkelingen baatbelasting’, in: Belastingblad, 2006, blz. 727 e.v.
•‘Ontwikkelingen gemeentelijk publiekrechtelijk kostenverhaal’, in: Belastingblad, 2006, blz. 775 e.v.
•‘Rechtstekorten werktuigenuitzondering Wet woz’, in: Fiscaal Tijdschrift FED (special Fiscale Rechtstekorten), 2007, blz. 17 e.v.
•‘Milieuheffingen in Nederland alsmede kostenlimiet en heffingsmaatstaven gemeentelijke bekostigingsheffingen (rechten)’, in: Liber Amicorum voor Jan Monsma, 2009, blz. 77 e.v.
•‘De worsteling van gemeenten met fiscale kostenallocatie’, in: Maandblad belastingbeschouwingen, 2010.

Syllabi

•Diverse in eigen beheer opgestelde syllabi ten behoeve van opleidingen/trainingen en actualiteitencursussen op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken en heffingen van lokale overheden (mede in het kader van het woz-examen van SVMNIVO, FOLO-PE-Regeling en hercertificering VastgoedCert (Kamer WOZ).

Wettenpockets

•‘Wetteksten Lokale Belastingen en Milieuheffingen 1999’, Kluwer (medesamensteller en –redactie).
•‘Wettenpocket heffingen van lokale overheden en milieuheffingen 2001’, Koninklijke Vermande (medesamensteller en –redactie).

Vakpublicaties
-diverse aantekeningen bij fiscale jurisprudentie in fiscale literatuur zoals Belastingblad (1994-heden).
•‘Legesheffing onterecht bij gedoogbeschikking?’, in: Bank & Gemeente, 1996, blz. 28 e.v. (medeauteur).
•‘Aanpassingswet Wet woz in werking’, in: Bank & Gemeente, 1997, blz. 29 e.v. (medeauteur).
•‘Afschaffen OZB (on)wenselijk?’, in: Vastgoedfiscaal, 2002.
•‘Wordt de uitvoering van de Wet WOZ echt goedkoper?’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘Afschaffen OZB op woningen: (on)wenselijk?’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘Informatieverplichtingen Wet woz: Ligt het tafelzilver op straat?’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘Waarderingsficties Wet woz: elk nadeel heeft z’n voordeel!’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘Aan de WOZ valt te verdienen Minister Zalm!’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘De OZB blijft: lang leve de WOZ!’, in: Vakblad LMV-Makelaar, 2003 (column).
•‘Op weg naar het waterketenbedrijf. Toekomstige bekostiging waterbeheer’, in: Bank & Gemeente, 2004, blz. 29 e.v.
•‘Belastingen op (on)roerende zaken!’, in: Register-Makelaar, 2004 (column).
•‘Recreatieobjecten en de Wet woz’, in: Register-Makelaar, 2004 (column).
•‘Verbetervoorstellen Wet woz: een verbetering?’, in: Register-Makelaar, 2004 (column).
•‘Afschaffing gebruikers-OZB op woningen en maximering OZB-tarieven’, in: Register-Makelaar, 2004 (column).
•‘Bezwarendrempel Wet WOZ: een drempel te ver?’, in: Register-Makelaar, 2004 (column).
•‘Ontwikkelingen Wet woz 2005’, in: Accountant, 2005, blz. 24 e.v.
•‘WOZ-beschikkingen 2005!’, in: Register-Makelaar, 2005 (column).
•‘WOZ-bezwaren 2005 en 2006!’, in: Register-Makelaar, 2005 (column).
•‘Moeten we verdergaan met waterspoor?’, in: Register-Makelaar, 2005 (column).
•‘Gemeentelijke opcenten op de LB/IB i.p.v. OZB!’, in: Register-Makelaar, 2005 (column).
•‘Exploitatieovereenkomsten en baatbelasting: lood om oud ijzer’, in: Register-Makelaar, 2005 (column).
•‘De nieuwe rioolbestemmingsheffingen’, in: Fiscaal Praktijkblad, 2007, blz. 14 e.v.
•‘Is er nog toekomst voor de baatbelasting bij herinrichtingen?’, in: Fiscaal Praktijkblad, 2007, blz. 4 e.v.


Marco van der Burg is sinds de oprichting in 1999 partner bij Groenewegen & Van der Burg, en beschikt over een zeer ruime ervaring in het vakgebied (universitair docent belastingrecht (EUR), docent WOZ repetitoren en Bestuursacademie en rechter-plaatsvervanger). Naast zijn partnerschap bij GB is Marco tevens auteur van diverse boekwerken en publikaties, deelredacteur van Kluwers' Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, onderdeel Lokale belastingen en Milieuheffingen, vaste medewerker/annotator bij Belastingblad (Kluwer) en onder meer docent bij de woz repetitoren.

Praktijkervaring
Marco heeft bij vele gemeenten in Nederland uiteenlopende opdrachten op het terrein van gemeentelijke belastingen en de Wet woz uitgevoerd, zoals de toetsing van belastingverordeningen, invoeringstrajecten baatbelasting, belasting- en WOZprocedures, beleidsadvisering etc.

Publikaties

Boeken
-Compendium gemeentelijke belastingen (Kluwer, Deventer, twaalfde druk 2021, medeauteur)
-Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet waardering onroerende zaken (SDU/Vermande, 's-Gravenhage, zesde druk 2017, medeauteur)
-Theorie- en oefenboek voor het woz-examen (Kluwer, Deventer, tweede druk 2000, medeauteur)
-Belastingwijzer: 'Gemeentelijke belastingheffing van ondernemers' (Kluwer, Deventer, tweede druk 2009, medeauteur)

Losbladige uitgaven
-Fiscale encyclopedie De Vakstudie, Editie Lokale Belastingen en Milieuheffingen en WOZ, Kluwer (deelredacteur en bewerker van diverse onderdelen).

Belastingblad

-Diverse aantekeningen bij fiscale jurisprudentie (1994-heden)

- Inlichtingenplicht en gemeentelijke belastingheffing (1994, blz. 167)
-Parkeerbelastingen: belanghebbenden nu meer kans? (1994, blz. 395)
-Verslag symposium 'Tariefdifferentiatie in de OZB' (1993, blz. 789, medeauteur)
-De Wet materiele belastingbepalingen 1995 (1995, blz. 107)
-Precarioheffing en gedogen. Belemmeringenwetten en minnelijke regelingen nader bekeken (1996, blz. 831, medeauteur)
-Woz-wetgeving afgerond (1997, blz. 147, 191, medeauteur)
-Belastingoverzicht grote gemeenten 1998 (1998, blz. 257, medeauteur)
-Waarderingsficties en HR 25 november 1998, nr. 33212 (1999, blz. 616, medeauteur)
-De euro en de gemeente (1999, blz. 467, medeauteur)
-Afschaffen OZB (on)wenselijk? (2002, blz. 1035)
-Vaste medewerker/annotator: diverse aantekeningen bij jurisprudentie lokale heffingen

Bank & Gemeente (B & G)
-Tariefdifferentiatie in de OZB reeele mogelijkheid (november 1993, blz. 5)
-Beperking inlichtingenplicht voor gemeentelijke belastingheffing uit de tijd (maart 1994, blz. 16)
-Gemeentelijke belastingheffing niet op een doodlopend spoor (september 1994, blz. 13)
-Aanpassingswet Wet woz in werking (februari 1997, blz. 29, medeauteur)
Belastingoverzicht grote gemeenten 1998 inspireert tot herziening lokaal belastingstelsel (mei/juni 1998, blz. 16, medeauteur)
Het onderbuikgehalte van de OZB-maatregel (oktober 2002, auteur)

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)
Diverse aantekeningen bij jurisprudentie lokale heffingen

Maandblad Belastingbeschouwingen (MBB)
-Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken: haken en ogen! (1996, blz. 357, medeauteur)
-Info-verplichting voor derden nu ook voor gemeentelijke belastingen (oktober 1995, blz. 319)
-De onroerendezaakbelastingen en de Wet woz: hoofdlijnen en ontwikkelingen (december 2000, blz. 424, medeauteur)

Vastgoedmarkt (VGM)
-Gemeenten worden steeds belangrijker schakel op belastinggebied (6-9 juni 1995, blz. 59)
-Informatieplicht moet heffing OZB door gemeenten vergemakkelijken (10-27 oktober 1995)

Weekblad voor fiscaal recht
-Verslag symposium tariefdifferentiatie in de OZB (1993/6080, medeauteur)
-Verslag oratie prof. dr. L. van Leeuwen (1995/6155)

Wettenpockets
-Wettenteksten lokale heffingen en milieuheffingen (SDU/Vermande, 's-Gravenhage 2001, redactie)


ESBL-uitgaven
-Inlichtingenplicht t.b.v. de gemeentelijke belastingheffing: overbodig of noodzakelijk? (ESBL-brochure 1994, nr. 2)
- Wet materiele belastingbepalingen 1995, geschiedenis, inhoud en gevolgen (ESBL-brochure 1995, nr. 4)
- Actualiteiten gemeentelijke belastingen 1997-1998 (ESBL-brochure 1998, nr. 6)
-Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw (ESBL, 2001, lid projektteam).